Keten CVRM

Het ketenzorgprogramma Cardiovasculair risicomanagement (CVRM) is gericht op een eenduidige selectie, diagnose en behandeling van patiënten met (een risico op) chronische aandoeningen aan hart en vaten. Bij de behandeling van een chronische aandoening zijn verschillende zorgverleners uit  verschillende disciplines betrokken. Bij SEZ bundelen al deze zorgverleners hun krachten met één gezamenlijk doel: de kwaliteit van leven van patiënten verbeteren (of zo veel mogelijk behouden).

De zorg wordt altijd zo dicht mogelijk bij huis verleend. De huisarts houdt hierbij de regie en blijft voor de patiënt het eerste aanspreekpunt. Alle gegevens – bloedwaardes, laboratoriumuitslagen, behandelplan – worden opgeslagen in de computer in een beveiligd patiëntendossier. Hoewel er nog niet sprake is van één patiëntendossier wordt zo veel als mogelijk (en toegestaan) medische informatie wel met elkaar gedeeld, zodat iedere behandelaar een zo compleet mogelijk behandeloverzicht heeft en fouten worden voorkomen.

Ketenzorg CVRM
Het zorgprogramma CVRM wordt per 1 januari 2016 bekostigd op basis van een integraal tarief (DBC). Dit houdt in dat de zorg voor de patiënten die deelnemen aan het zorgprogramma een vaste vergoeding per patiënt (per kwartaal, per jaar) kent. Het integrale tarief wordt door de zorggroep uitbetaald aan de deelnemende huisartsen en andere zorgverleners.

Een van de afspraken met de zorgverzekeraar is dat bij het CVRM zorgprogramma een nulmeting moet worden uitgevoerd. Dit in tegenstelling tot de ketenzorgprogramma's DM2 en COPD. Deze nulmeting moet compleet en uitgevoerd zijn op het moment van start deelname van de praktijk aan het CVRM zorgprogramma. Meer informatie over de nulmeting vindt u hier.

De volgende onderdelen maken deel uit van het zorgprogramma CVRM:

  • CVRM zorg in huisartsenpraktijk, gericht op gezondheidswinst en substitutie
  • Consultatie specialist
  • Begeleiding bij stoppen met roken
  • Voedingsadvies door de diëtiste
  • Scholing

In- en exclusiecriteria
Op onze informatiekaart ziet u welke patiënten wel en niet in het ketenzorgprogramma CVRM mogen deelnemen. Ook onze muismatkaart is hierbij handig.