Keten CVRM

Het ketenzorgprogramma Cardiovasculair risicomanagement (CVRM) is gericht op een eenduidige selectie, diagnose en behandeling van patiënten met (een risico op) chronische aandoeningen aan hart en vaten. Bij de behandeling van een chronische aandoening zijn verschillende zorgverleners uit  verschillende disciplines betrokken. Bij SEZ bundelen al deze zorgverleners hun krachten met één gezamenlijk doel: de kwaliteit van leven van patiënten verbeteren (of zo veel mogelijk behouden).

De zorg wordt altijd zo dicht mogelijk bij huis verleend. De huisarts houdt hierbij de regie en blijft voor de patiënt het eerste aanspreekpunt. Alle gegevens – bloedwaardes, laboratoriumuitslagen, behandelplan – worden opgeslagen in de computer in een beveiligd patiëntendossier. Hoewel er nog niet sprake is van één patiëntendossier wordt zo veel als mogelijk (en toegestaan) medische informatie wel met elkaar gedeeld, zodat iedere behandelaar een zo compleet mogelijk behandeloverzicht heeft en fouten worden voorkomen.

Ketenzorg CVRM
Het zorgprogramma CVRM wordt per 1 januari 2016 bekostigd op basis van een integraal tarief (DBC). Dit houdt in dat de zorg voor de patiënten die deelnemen aan het zorgprogramma een vaste vergoeding per patiënt (per kwartaal, per jaar) kent. Het integrale tarief wordt door de zorggroep uitbetaald aan de deelnemende huisartsen en andere zorgverleners.

Een van de afspraken met de zorgverzekeraar is dat bij het CVRM zorgprogramma een nulmeting moet worden uitgevoerd. Dit in tegenstelling tot de ketenzorgprogramma's DM2 en COPD. Deze nulmeting moet compleet en uitgevoerd zijn op het moment van start deelname van de praktijk aan het CVRM zorgprogramma. Meer informatie over de nulmeting vindt u hier.

De volgende onderdelen maken deel uit van het zorgprogramma CVRM:

  • CVRM zorg in huisartsenpraktijk, gericht op gezondheidswinst en substitutie
  • Consultatie specialist
  • Begeleiding bij stoppen met roken
  • Voedingsadvies door de diëtiste
  • Scholing

In- en exclusiecriteria
Het is goed om u te realiseren dat er verschil bestaat tussen ‘inclusie in de CVRM-keten’ en de juiste medische behandeling. Diagnoses die de SEZ includeert in de keten vindt u hieronder. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen primaire preventie (geen HVZ) en secundaire preventie (wel HVZ doorgemaakt).

Primaire preventie
Onder primaire preventie vallen bij de SEZ de volgende ziektebeelden:

Ziektebeeld ICPC-code Risicoschatting
Hypertensie (zonder orgaanschade) K86 Patiënten met een ≥ 20% risico (Rood)
Patiënten met een 10% tot 20% risico (geel) met 2 milde of 1 sterk verhoogde risicofactor
Hypertensie (met orgaanschade) K87 Patiënten met een ≥ 20% risico (Rood)
Patiënten met een 10% tot 20% risico (geel) met 2 milde of 1 sterk verhoogde risicofactor
Hypercholesterolemie T93 (met subcodes) Patiënten met een ≥ 20% risico (Rood)
Patiënten met een 10% tot 20% risico (geel) met 2 milde of 1 sterk verhoogde risicofactor

Het gaat hierbij om de patiënten met een zogenoemd rood risico in de CVRM risicotabel van de NHG. Zij zullen uiteindelijk geïncludeerd worden in de keten. Heeft een patiënt een groene risicoscore dan kan hij/zij niet mee in de keten. Heeft een patiënt een gele risicoscore dan kan hij/zij allen worden geïncludeerd indien hij/zij 1 sterk of 2 mild verhoogende risicofactoren hebben. U rekent in de risicotabel met de waarden van het moment van diagnose van de hierboven genoemde diagnoses.

Patiënten met DM2 worden niet opgenomen in het ketenzorgprogramma CVRM, omdat zij al deelnemen aan de DM2 ketenzorg.

Secundaire preventie
In onderstaande tabel vindt u de hart- en vaatziekten die bij de zorggroep horen bij de CVRM ketenzorg.

Ziektebeeld ICPC-code
Angina Pectoris K74
Acuut myocardinfarct K75
Andere/chronische ischemische hartziekte K76
TIA K89
Cerebraal Infarct K90.03
Claudicatio intermittens K92.01
Aneurysma Aorta K99.01

Patiënten met DM2 worden niet opgenomen in het ketenzorgprogramma CVRM, omdat zij al deelnemen aan de DM2 ketenzorg.

Patiënten voorlichtingsmateriaal
De zorggroep biedt voorlichtingsmateriaal aan voor patiënten die deel (gaan) nemen aan een ketenzorgprogramma.Voorbeelden hiervan zijn:

U kunt de patiëntenfolder en de poster op verzoek ontvangen.