Ketenzorg DM2 (Diabetes type 2)

Een chronische aandoening als diabetes mellitus type 2 laat zich bij uitstek goed behandelen middels een ketenzorgprogramma. Hier zijn de zorgverleners het in grote lijnen over eens. Ketenzorg betekent meer samenwerking, meer afstemming en minder fouten. Zorgverleners die samenwerken binnen zorggroep SEZ stemmen met betrekking tot de diabetesbehandeling nauw met elkaar af wat de beste zorg is voor de patiënt. De huisarts, de praktijkondersteuner, de diëtist, de specialist, het laboratorium en - niet in de laatste plaats - de patiënt. Hij/zij wordt zo optimaal mogelijk bij de eigen zorg en behandeling betrokken.

De zorg wordt altijd zo dicht mogelijk bij huis verleend. De huisarts houdt hierbij de regie en blijft voor de patiënt het eerste aanspreekpunt. Alle gegevens – bloedwaardes, laboratoriumuitslagen, behandelplan – worden opgeslagen in de computer in een beveiligd patiëntendossier. Hoewel er nog niet sprake is van één patiëntendossier wordt zo veel als mogelijk (en toegestaan) medische informatie wel met elkaar gedeeld, zodat iedere behandelaar een zo compleet mogelijk behandeloverzicht heeft en fouten worden voorkomen.

Nieuwe NHG standaard DM2
Zie voor de volledige NHG-standaard Diabetes mellitus type 2 en (Vierde herziening) (www.nhg.org/standaarden/volledig/nhg-standaard-diabetes-mellitus-type-2) en de samenvattingskaart Diabetes mellitus type 2 (www.nhg.org/standaarden/samenvatting/diabetes-mellitus-type-2).

Ketenzorg diabetes
Het diabetes ketenzorgprogramma wordt bekostigd door middel van één tarief. Dit wordt een integraal tarief genoemd. Dit houdt in dat dit type zorg voor patiënten die het betreft een vaste vergoeding per kwartaal en per jaar kent. Huisartsen en andere deelnemende zorgverleners ontvangen op basis van contractafspraken met de zorggroep een tarief per patiënt per kwartaal of per consult.

De volgende onderdelen maken deel uit van het ketenzorgprogramma diabetes:

  • Diabetes zorg in de huisartsenpraktijk
  • Raadplegen (door huisarts) van de internist (telefonisch of via email)
  • Instellen op insuline
  • Oogonderzoek (fundus)
  • Voetzorg
  • Begeleiding bij het stoppen met roken
  • Voedingsadvies door de diëtiste
  • Scholing

Zorggroep SEZ beschikt over verschillende informatieve en ondersteunende documenten. Deze vindt u in de rechterkolom.

In de onderstaande tabel ziet u welke patiënten wel en niet in het ketenzorgprogramma diabetes mogen deelnemen.

Inclusiecriteria Exclusiecriteria
DM2 patiënten buiten keten, die wel zorg behoeven
Patiënten met de diagnose DM type 2 (T90.02) Patiënten met DM type 1, zwangerschapsdiabetes of pre-diabetes
Patiënten ouder dan 18 jaar Patiënten met hoofdbehandelaar specialist
Patiënten met hoofdbehandelaar huisarts Patiënten die geen geprotocolleerde zorg (ketenzorg) ontvangen (bv medische redenen of patiënten die niet behandeld willen worden)

Zorgpakketten diabetes keten
Binnen het zorgprogramma diabetes biedt de zorggroep de huisartsenpraktijken verschillende zorgpakketen aan. Afhankelijk van uw persoonlijke praktijksituatie (medewerkers, praktijkgrootte, huisvesting e.d.) kunt u eventueel kiezen voor taakdelegatie aan een diabetesverpleegkundige van SALT. Deze kan u ondersteunen bij het opstellen en (doen) uitvoeren van het behandelplan van uw diabetespatiënten

In de onderstaande tabel ziet u de diverse pakketten. Bij elk pakket worden de taken genoemd die de praktijk in eigen beheer doet.

Zorgpakket A

Zorgpakket B

Zorgpakket C

Zorgpakket D

Huisarts Huisarts Huisarts Huisarts
Praktijkondersteuner   Praktijkondersteuner  
Diabetes verpleegkundige     Diabetes verpleegkundige
Assistente Assistente Assistente Assistente
Stoppen met roken begeleiding Stoppen met roken begeleiding Stoppen met roken begeleiding Stoppen met roken begeleiding

Patiëntenvoorlichtingsmateriaal
De zorggroep biedt voorlichtingsmateriaal aan voor patiënten die deel (gaan) nemen aan een ketenzorgprogramma.Voorbeelden hiervan zijn: