Gecombineerde leefstijlinterventie (GLI)

Per 1 januari 2019 wordt de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) vergoed vanuit de basisverzekering. De GLI richt zich op het verwerven en behouden van een gezonde leefstijl voor mensen met een matig verhoogd gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico. Landelijk (via RIVM) zijn hiervoor de volgende drie GLI programma's erkend:
SLIMMER, BeweegKuur en CooL.

Deze drie GLI's bieden een programma van 24 maanden met hun eigen specifieke inhoud en eisen (voor zowel de zorgprofessional als de patiënt).

 • Zo moet een zorgprofessional voldoen aan de competenties van een HBO leefstijlcoach (met als zodanig een registratie in het kwaliteitsregister Paramedici).
 • De patiënt kan een verwijzing van de huisarts ontvangen als blijkt dat de patiënt voldoet aan de indicatie-criteria van NHG-richtlijn Obesitas, én de gestelde criteria van het GLI programma.

GLI overeenkomst
De zorgverzekeraars hebben aangegeven de GLI te willen inkopen via zorggroepen, waarbij er nog veel onduidelijkheden zijn. Zo geeft iedere zorgverzekeraar op zijn eigen manier invulling aan het beleid, bijvoorbeeld door aan te geven welk van de 3 programma's gehanteerd moet worden. En blijkt er geen sprake te zijn van volgbeleid.
Ook is het landelijk overheidsbudget voor de uitvoering van de GLI beperkt: voor 2019 € 6,5 miljoen.

Dit maakt dat de SEZ het voornemen heeft om trapsgewijs te starten met een aantal 'proeftuinen' van lokale samenwerkingsverbanden verdeeld over de regio's Zaanstreek, Waterland en Midden-Kennemerland.

Meer GLI informatie
Op deze pagina vindt u verder nog meer informatie over de GLI en een informatietabel met verwijzingen naar diverse websites en documentatie.

Gecombineerde leefstijlinterventie (GLI)

 1. Wat is een GLI?

  De GLI richt zich op het verwerven en behouden van een gezonde leefstijl voor mensen met een matig verhoogd gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico. De interventie omvat advies over en begeleiding bij het verwerven van gezonde voedings- en eetgewoontes, een gezond beweegpatroon en hoe om te gaan met factoren die een gezonde leefstijl beïnvloeden (bijvoorbeeld stress en slaapgebrek). Het doel is een duurzame gedragsverandering bewerkstelligen en daarmee ziekten voorkomen die aan overgewicht of obesitas gerelateerd zijn

 2. Voor wie is een GLI bedoeld?

  Niet iedereen met overgewicht komt in aanmerking voor een GLI. Dit kan pas vanaf een matig verhoogd gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico (GGR) volgens de indicatiecriteria uit de NHG-richtlijn Obesitas en de Zorgstandaard Obesitas.

 3. Wordt de GLI vergoed en is er sprake van eigen risico?

  Per 1 januari 2019 wordt de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) vergoed vanuit de basisverzekering. De GLI valt onder huisartsenzorg en daarmee is er geen sprake van eigen risico.

 4. Wie mag de GLI leveren en naar wie kan de huisarts verwijzen?

  De competenties die een behandelaar nodig heeft, volgen uit de beschrijving van de drie verschillende GLI programma's. Een GLI kan worden aangeboden door verschillende beroepsgroepen: leefstijlcoaches, diëtisten en fysio- en/of oefentherapeuten, maar hieraan zijn wel opleidingseisen verbonden. Voor het uitvoeren van een erkende GLI's geldt dat een van de programma uitvoerders een opleiding HBO-leefstijlcoach gevolgd moet hebben.

  De GLI kan ook in een samenwerkingsverband geleverd worden.

  De huisarts kan iemand verwijzen naar een samenwerkingsverband van leefstijlcoach, diëtist en/of fysio- of oefentherapeut die gezamenlijk de benodigde competenties hebben om de GLI te leveren.

 5. Aan welke opleidingscriteria moet voldaan worden?

  Om een GLI te mogen uitvoeren (voor alle drie erkende GLI’s; SLIMMER, BeweegKuur en CooL) gelden minimaal de competenties van een HBO leefstijlcoach. (Zie in het overzicht onder rubriek BLCN het competentieprofiel van een HBO leefstijlcoach.) 

 6. Wat zijn de NZa tarieven?

  De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de prestatie- en tariefbeschikking de gecombineerde leefstijlinterventie 2019 gepubliceerd op haar website. Onderstaand vindt u informatie over het programma opbouw GLI en de toegekende tarieven (met ingangsdatum 01-01-2019 t/m 01-01-2020).Voor de onderbouwing van de tarieven zijn de afspraken over een gecombineerde leefstijlinterventie, het CooL programma (Pilot Coaching op Leefstijl), als uitgangspunt gehanteerd. Dit zijn:

  • Intake met deelnemer à 60 minuten
   • Behandelfase van 8 maanden die bestaat uit:
    • 2 individuele consulten
    • 8 groepsbijeenkomsten à 90 minuten + 30 minuten indirecte patiëntgebonden tijd voor voorbereiding en verslaglegging;
    • Een gemiddelde groepsgrootte van zeven personen;
    • Een eindevaluatie à 60 minuten.
    • Ruimte voor coördinatie en afstemming à 60 minuten.
  • Een onderhoudsfase van 16 maanden die bestaat uit dezelfde omvang in uren als de intake en de behandelfase.

  De tarieven voor de behandel- en de onderhoudsfase zijn omgerekend naar tijdsperiodes per kwartaal. Voor de duur van het zorgprogramma is aangesloten bij de Zorgstandaard Obesitas: 12 maanden behandeling en 12 maanden onderhoud. Dit resulteert in een kostentoerekening van 62,5% aan de intake en de behandelfase en 37,5% aan de onderhoudsfase van het totaalbedrag voor het traject. 

  Intake GLI door GLI uitvoerder
  Integrale kostprijs per uur

  €   58,00

  Behandelfase per kwartaal

  € 108,50

  Onderhoudsfase per kwartaal

  €   73,80

   

 

Website naam

Korte beschrijving

Link website / document

Zorginstituut Nederland

Informatie over standpunt GLI bij overgewicht en obesitas.

NZA

Nederlandse Zorgautoriteit

Informatie over GLI en informatiefilmpje over leefstijlcoach begeleiding

RIVM

Rijkinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Informatie over GLI en erkende programma’s site

LoketGezondLeven.nl

Informatiesite voor professionals die werken aan een gezonde leefstijl.

Met database voor erkende interventies

Alles over sport

Informatie over GLI en sport bewegen platform.

BeweegKuur

GLI programma informatie site van interventie-eigenaar HuisvoorBeweging

Cool

GLI programma informatie site

SLIMMER

GLI programma informatie site

KNGF
Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie

Nieuws over GLI en competentie fysiotherapeut en competentie leefstijlcoach

NVD

Informatie over aantekening leefstijlcoaching voor diëtist

BLCN
Beroepsvereniging Leefstijlcoaches Nederland

Informatie over de opleiding en profiel van leefstijlcoach

Databank interventies: www.Loketgezondleven.nl

Het RIVM publiceert de effectieve interventies in de databank Gezond en Actief Leven op Loketgezondleven.nl. Ook vindt u op deze site andere actuele leefstijlinterventies die in Nederland beschikbaar zijn. Dit is een gezamenlijk initiatief van Kenniscentrum Sport en RIVM Centrum Gezond Leven (CGL).

Effectief

Het RIVM begeleidt eigenaren van leefstijlinterventies in het erkenningstraject. Samen met andere landelijke kennisinstituten zijn criteria opgesteld voor een erkenning. Een onafhankelijke commissie beoordeelt de interventies op effectiviteit, kwaliteit en uitvoerbaarheid. Ook de nu erkende gecombineerde leefstijlinterventies zijn aan deze criteria getoetst. Voorwaarden voor vergoeding van een programma zijn:

 • Het combineert de drie componenten: leefstijl, voeding en gedrag;
 • Het past binnen de voorwaarden van de NZa-beleidsregel (o.a. 12 maanden behandeling en 12 maanden onderhoud, omvat geen elementen die niet vergoed worden binnen de basisverzekering, zoals begeleid bewegen en/of sporten, specifieke financiële voorwaarden etc).